Product description
Language
Helske
1
2
3
4
Nano Coat System

NANO AM

PRIMER NA HLADKÉ POVRCHY

Product Features


Product advantages

Snižuje propustnost vody

Snadná a rychlá aplikace na téměř všechny povrchy

Vysoký výkon

Product Features

Nano AM je voděodolný základní nátěr, který zajišťuje lepší přilnavost základů, vhodný pro nesavé podklady a je snadno zpracovatelný.

Použití

Podklad / povrch musí být čistý, suchý a zbavený vody a soli. Před aplikací musí být odstraněny lepidla, mastnoty, prach atd. Směs dobře promíchejte a naneste jediný nátěr pomocí kartáče nebo válečku při teplotě nepřesahující 30 ° C.

Technical information

Vydatnost
0,28 kg/m2

Doba schnutí
Jedna vrstva schne přibližně 1 hod. při 23 °C a relativní vlhkosti ± 50 % okolních podmínek.

Skladování
Po otevření se produkt nejlépe skladuje pevně uzavřený na suchém místě mimo zdrojů tepla nebo vystavení slunečnímu záření při teplotě mezi 5 °C a 30 °C.

Trvanlivost
24 měsíců v originálním, neotevřeném obalu v souladu s podmínkami skladování.

Bezpečnost a upozornění:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P261 Zabraňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.
P302 + P352 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Pokud se projeví podráždění pokožky nebo se vytvoří vyrážka:
vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P501 Zneškodněte obsah/nádobu podle platných předpisů.
Obsahuje reakční směs složenou z těchto látek: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-on
[ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1)
Nejvyšší obsah prchavých organických sloučenin ve stavu, ve kterém je výrobek
připraven k použití: 0,413 g/l. Hraniční hodnota VOC: A/h, WB, 30 g/l.

Downloads

Questions? Please review our FAQs!

Get In Touch!

YOUR CONTACT FOR QUESTIONS ABOUT HELSKE ENERGY SAVE®:

ccs@helskeenergysave.com

ccs@helske.com