Product description
Language
Helske
1
2
3
4
Nano Coat System

NANO COAT HOME®

UNIKÁTNÍ AKTIVNÍ MULTIFUNKČNÍ VRSTVA

Product Features


Product advantages

Vytvára aktívnu vrstvu, ktorá zlepšuje izoláciu stien
Podporuje ideální vnitřní teplotu
Odstraňuje tepelné mosty a zabraňuje kondenzaci vodních par
Je paropropustná a napomáhá optimální vlhkosti v prostoru
Šetří náklady na vytápění a energie
Šetří čas a její aplikace je rychlá a bezodpadová
Vytváří prostředí, ve kterém se nerozšiřují bakterie a plísně

Použitelná na novostavby i na historické interiéry

Product Features

Nano Coat Home je patentovaná, aktivní multifunkční vrstva, vhodná na všechny typy staveb. Neobsahuje žádné těkavé organické sloučeniny a vytváří skutečně zdravé a příjemné mikroklima v místnostech. Pomáhá snižovat tepelné ztráty, odstraňuje tepelné mosty a šetří náklady na vytápění a energie. Díky paropropustnosti a sjednocení povrchové teploty stěn eliminuje výskyt plísní. Kromě toho vytváří prostředí nevhodné pro rozšiřování bakterií. Nanoomietka Nano Coat Home má širokou škálu využití: historické budovy, novostavby, při rekonstrukcích, do místností s vysokou vlhkostí, skladové a sklepní prostory, ambulance a pokoje pro alergiky nebo astmatiky.

Použití

Podkladový povrch musí být zbaven nečistot, mastnoty a prachu. Aplikujte NANO PT a nechte vyschnout. Mixujte ručně nebo pomocí mixéru při nízké rychlosti (pod 500 otáček / min.). V případě potřeby je možné přidat malé množství vody na zředění směsi. Doporučený poměr: max. 0,25 l vody pro 5 l výrobku. Pro aplikaci výrobku na požadovanou tloušťku použijte stěrku. Doporučujeme 1,5-2 mm. Neskladujte otevřený výrobek delší dobu, abyste zabránili jeho vysušení.

Technical information

Doba schnutí
12–16 hodin při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %

Skladování
Po otevření výrobek skladuje těsně uzavřený na suchém místě mimo zdrojů tepla, nebo vystavení slunečního záření při teplotě mezi 5 °C a 30 °C.

Trvanlivost
Nadměrná vlhkost a vysoké teploty mohou zkrátit dobu trvanlivosti. Skladujte max. 24 měsíců v originálním, neotevřeném obalu v souladu s podmínkami skladování.

Bezpečnost a upozornění:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P261 Zabraňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.
P302 + P352 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Umyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Pokud se projeví podráždění pokožky nebo se vytvoří vyrážka:
vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P501 Zneškodněte obsah/nádobu podle platných předpisů.
Obsahuje reakční směs složenou z těchto látek: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-on
[ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1)
Nejvyšší obsah prchavých organických sloučenin ve stavu, ve kterém je výrobek
připraven k použití: 1,798 g/l. Hraniční hodnota VOC: A/g, WB, 30 g/l.

Downloads

Questions? Please review our FAQs!

Get In Touch!

YOUR CONTACT FOR QUESTIONS ABOUT HELSKE ENERGY SAVE®:

ccs@helskeenergysave.com

ccs@helske.com