Product description
Language
Helske
Nano Coat System

NANO PT

HLOUBKOVÁ PENETRACE

Product Features


Product advantages

Neobsahuje rozpouštědla
Stabilizace, vysoká odolnost proti úděru
Snižuje propustnost vody
Téměř žádný zápach

Product Features

NANO PT představuje hloubkovou penetraci, která stabilizuje základy. Styren-akrylový roztok se rozpouští a proniká do základů, utěsňuje póry a kapiláry. NANO PT má nízkou viskozitu, což zajišťuje maximální penetraci a integraci do základů.

Použití

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a bez prachu či oleje. Před aplikací doporučujeme povrch snadno vyhladit vhodným brusným papírem. Před použitím dobře promíchejte. Naneste nezředěnou směs na zamýšlený povrch pomocí kartáče, válce nebo rozprašovače. Pokud je povrch vlhký, nepříznivě to ovlivní pevnost adheze výrobku. Není vhodný pro silikonové nebo křemičité omítky a barvy.

Technical information

Vydatnost
60-80 ml/m2

Doba schnutí
Přibližně 1–3 hodiny při 23 °C; relativní vlhkost ± 50 % okolních podmínek.

Skladování
Uchovávejte v těsně uzavřené nádobě mimo zdrojů tepla nebo vystavení slunečnímu záření při teplotě do 30 °C. Nadměrná vlhkost a vysoké teploty mohou zkrátit dobu trvanlivosti.

Trvanlivost
24 měsíců v originálním, neotevřeném obalu v souladu s podmínkami skladování.

Bezpečnost a upozornění:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P261 Zabraňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.
P302 + P352 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Umyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Pokud se projeví podráždění pokožky nebo se vytvoří vyrážka:
vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P501 Zneškodněte obsah/nádobu podle platných předpisů.
Obsahuje reakční směs složenou z těchto látek: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-on
[ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1)

Downloads

Questions? Please review our FAQs!

Get In Touch!

YOUR CONTACT FOR QUESTIONS ABOUT HELSKE ENERGY SAVE®:

ccs@helskeenergysave.com

ccs@helske.com