Product description
Language
Helske
1
2
3
4
Nano Coat System

NANO TC

VYROVNÁVACÍ STĚRKA PRO DOSAŽENÍ HLADKÉHO POVRCHU

Product Features


Product advantages

Snadná aplikace
Vynikající přilnavost
Odolný proti vlhkosti
Velmi jemná vůně, která po aplikaci zaniká

Product Features

Nano TC je vysoce kvalitní plnivo určené pro profesionální použití. Vhodné jako přípravná podložka nebo jako vyhlazující omítka pro vnitřní stěny a stropy. Nano TC je odolný proti vlhkosti a může zabránit vzniku plísní. Produkt nabízí vynikající přilnavost.

Použití

Podklad musí být zbaven prachu, mastnoty a nečistot. Lesklé povrchy je třeba vyčistit. Před aplikací se doporučuje lehké broušení s vhodným abrazivním materiálem. Nové vrstvy omítky nebo zdiva musí před aplikací vytvrdnout. Mixujte ručně nebo pomocí mixéru při nízké rychlosti (<600 ot./min.). Naneste směs pomocí stěrky. Maximální tloušťka povlaku by měla být 3 mm. Když je výrobek suchý, může být vyhlazen pomocí ocelového leštidla. Alternativně může být povrch dokončen houbou.

Technical information

Vydatnost
1,8 – 1,9 kg/m2 - hr.1 mm

Doba schnutí
Přibližně 4–6 hodin při 23 °C a relativní vlhkosti ± 50 % okolních podmínek.

Skladování
Po otevření se produkt nejlépe skladuje pevně uzavřený na suchém místě mimo zdrojů tepla nebo vystavení slunečnímu záření při teplotě mezi 5 °C a 30 °C.

Trvanlivost
Nadměrná vlhkost a vysoké teploty mohou zkrátit dobu trvanlivosti. Skladujte max. 24 měsíců v originálním, neotevřeném obalu v souladu s podmínkami skladování.

Bezpečnost a upozornění:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P261 Zabraňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.
P302 + P352 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Umyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Pokud se projeví podráždění pokožky nebo se vytvoří vyrážka:
vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P501 Zneškodněte obsah/nádobu podle platných předpisů.
Obsahuje reakční směs složenou z těchto látek: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-on
[ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1)
Nejvyšší obsah prchavých organických sloučenin ve stavu, ve kterém je
výrobek připraven k použití: 0,321 g/l. Hraniční hodnota VOC: A/d, WB, 130 g/l.

Downloads

Questions? Please review our FAQs!

Get In Touch!

YOUR CONTACT FOR QUESTIONS ABOUT HELSKE ENERGY SAVE®:

ccs@helskeenergysave.com

ccs@helske.com