Právne upozornenia
Language
Helske

Právne upozornenie


Právne informácie
Zodpovednosť
Táto webová stránka bola vytvorená s maximálnou starostlivosťou a jej obsah je pravidelne kontrolovaný, ale naša zodpovednosť za presnosť, menu, úplnosť a nepretržitú dostupnosť obsahu je obmedzená na prípady hrubej nedbanlivosti a zámeru. poskytovať záväzné informácie, rady, odporúčania alebo vysvetlenia len na základe individuálneho základu.Výhradne si vyhradzujeme právo na zmenu, rozšírenie, zníženie alebo odstránenie nášho webového obsahu kedykoľvek.Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, cez ktoré obsah nemáme žiadnu kontrolu Žiadame, aby sme tento obsah nepovažovali za svoj vlastný a my nemôžeme ponúknuť žiadnu záruku, pokiaľ ide o tento externý obsah. Príslušný poskytovateľ / prevádzkovateľ externých stránok spojených na našej webovej stránke je vždy zodpovedný pre obsah a ochranu údajov stránok.

Copyright
Rozloženie, grafika, obrázky a obsah používané na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a vyhradzujeme si všetky práva rovnaké a nesmú byť reprodukované, upravované, rozširované alebo využívané akýmkoľvek spôsobom bez nášho písomného súhlasu, pokiaľ nie je predmetné opatrenie povolené podľa zákona.